Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Weisfelt & Lintz Advocaten BV (versie maart 2015)

Artikel 1: (Definities)

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Weisfelt & Lintz Advocaten B.V., Weisfelt & Lintz Advocaten: de advocaat of advocaten, daaronder mede begrepen de juridisch medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Weisfelt & Lintz Advocaten.

  2. Het kantoor: Weisfelt & Lintz Advocaten, alsmede de administratieve medewerkers die op het kantoor werkzaam zijn.

  3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Weisfelt & Lintz Advocaten tot het verrichten van diensten.

  4. Opdracht: het resultaat dat het kantoor voor cliënt moet nastreven.

  5. Overeenkomst van opdracht: de door Weisfelt & Lintz Advocaten B.V. aanvaarde opdracht van cliënt.

  6. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti-, telefoon-, fax-, kopieerkosten e.d.

  7. Stichting Beheer Derdengelden Weisfelt & Lintz Advocaten: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

  8. Klacht: elke negatieve reactie van een cliënt, een medewerker of een ander contactpersoon over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Weisfelt & Lintz Advocaten in de ruimste zin.

  9. Geschil: een klacht over de oplossing waarvan advies werd uitgebracht, maar waarvan het advies niet wordt, of niet kan worden, nagekomen.

Artikel 2: (Toepasselijkheid van deze voorwaarden)

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Weisfelt & Lintz Advocaten en een cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. Cliënt verklaart de daaruit voor Weisfelt & Lintz Advocaten voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: (Uitvoering van de Overeenkomst)

1. De uit de Overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Weisfelt & Lintz Advocaten aan cliënt.
2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Weisfelt & Lintz Advocaten welke advocaat of medewerker de Opdracht uitvoert.
3. Indien dat, naar het oordeel van Weisfelt & Lintz Advocaten, in het belang is van een goede nakoming van de Overeenkomst, heeft Weisfelt & Lintz Advocaten het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Weisfelt & Lintz Advocaten aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Weisfelt & Lintz Advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Weisfelt & Lintz Advocaten in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 4: (Intellectuele eigendomsrechten)
Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Weisfelt & Lintz Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 5: (Declaratie)

1. Op grond van de overeenkomst is cliënt honorarium aan het kantoor, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.
2. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd. Indien geen uurtarief is overeengekomen geldt het voor de betreffende periode vastgestelde basisuurtarief. Het basisuurtarief voor 2015 bedraagt € 250,00 per uur.
3. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
4. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bij dit artikel bepaalde met betrekking tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, alsmede met betrekking tot het griffierecht c.q. vastrecht en de te maken en gemaakte kosten.

Artikel 6: (Betaling)

1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Weisfelt & Lintz Advocaten, dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie aangegeven rekeningnummer.
2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
3. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 1,5%, verschuldigd.
4. Weisfelt & Lintz Advocaten heeft te allen tijde het recht van cliënt een voorschotbetaling te verlangen, tot zekerheid van het met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde honorarium en de te maken dan wel gemaakte kosten, dan wel tot het verlangen van zekerheid in andere vorm in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op aan cliënt toebehorende goederen. Voor voorschotnota’s geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
5. Met door cliënt gedane betalingen worden op de eerste plaats alle nog aan het kantoor verschuldigde renten en kosten verrekend, vervolgens de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 7: (betalingsachterstand of verzuim)

1. Indien storting van een verlangd voorschot, dan wel verlening van zekerheid, achterwege blijft is al hetgeen cliënt aan het kantoor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
2. Indien cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is cliënt in dat geval 15% aan incassokosten verschuldigd. Indien Weisfelt & Lintz Advocaten aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. Cliënt is jegens het kantoor bovendien de daadwerkelijk door Weisfelt & Lintz Advocaten gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de ter zake geldende proceskostenveroordeling mocht overschrijden, behoudens voor zover cliënt aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
4. Weisfelt & Lintz Advocaten zal, indien een declaratie niet tijdig door cliënt wordt voldaan en onverminderd het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel, alle werkzaamheden voor cliënt, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, opschorten.
5. Weisfelt & Lintz Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
6. Weisfelt & Lintz Advocaten heeft voorts het recht betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd in het eerste lid van het vorige artikel.

Artikel 8: (Reclame)

1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 9: (Derdengelden)

1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, alsmede door cliënt gedane voorschotten, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Weisfelt & Lintz Advocaten. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
2. Aan cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, tot welke verrekening de Stichting Beheer Derdengelden Weisfelt & Lintz Advocaten te allen tijde bevoegd is, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening.

Artikel 10: (Aansprakelijkheid)

1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
3. Weisfelt & Lintz Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
4. Overigens is de aansprakelijkheid van Weisfelt & Lintz Advocaten, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de in het betreffende geval door de verzekeraar gedane uitkering. Weisfelt & Lintz Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Weisfelt & Lintz Advocaten beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden door cliënt verschuldigde honorarium.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bij het kantoor werkzame advocaten.

Artikel 11: (Archivering)

1. Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door het kantoor tenminste gedurende 5 jaar, na sluiting van dat dossier, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

Artikel 12: (Geschillenbeslechting)

1. Elke klacht, waarover partijen onderling in der minne niet tot een oplossing komen, zal voor advies worden voorgelegd aan één van de overige Haagse advocaten.
2. Eerst indien ook het over de klacht uitgebrachte advies niet tot een oplossing in der minne leidt bestaat een geschil.
3. Elk geschil zal in enige instantie worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, sector Kanton, locatie Den Haag.

Artikel 13: (Toepasselijk recht)

Op elke overeenkomst tussen Weisfelt & Lintz Advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: (Wijziging van de voorwaarden)

1. Weisfelt & Lintz Advocaten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
2. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
3. Weisfelt & Lintz Advocaten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden.
4. Indien geen tijdstip is medegedeeld waarop wijzigingen in werking treden, dan treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra die hem zijn medegedeeld.